Kees Hendriks

Kees Hendriks leidt natuur-, bos- en landschapsgerelateerde projecten bij Wageningen University and Research. Dit zijn vooral projecten op gebied van duurzaam bosbeheer, bos en klimaat, ecosysteemdiensten, en natuurlijk kapitaal zowel nationaal als internationaal.

Hij streeft ernaar om samen met opdrachtgevers en betrokkenen in het veld innovatieve oplossingen te initiëren waarbij de waarde van natuur benut en beleefd wordt. Hij tracht zijn kennis te verspreiden door het schrijven van rapporten en artikelen en het geven van lezingen en voordrachten over natuurlijk kapitaal.

Kees Hendriks
1. Op welke manier kan je jouw werk of activiteiten relateren aan (stedelijke) ecosysteemdiensten? 

Ik ben werkzaam als onderzoeker natuurlijk kapitaal/ecosysteemdiensten bij Wageningen University and Research. Ik doe onder andere onderzoek naar omvang en maatschappelijke betekenis van ecosysteemdiensten vnl in het rurale gebied, maar ook in stedelijk gebied.

2. Wat zijn volgens u de sleutelfactoren voor een goede mens-natuur relatie? Op welke manier zou stadslandbouw hier aan kunnen bijdragen?

De relatie mens-natuur is zeer complex en kent vele aspecten. Naar mijn mening is van belang dat mensen zich realiseren dat natuur en biodiversiteit van essentieel belang is voor gezondheid en welzijn van de mens. Het is belangrijk dat mensen naast de schoonheid van de natuur ook zien dat de natuur belangrijke voordelen biedt. Het ecosysteemdiensten concept kan daarbij belangrijk zijn om te laten zien welke voordelen dat zijn zoals recreatie, koolstofvastlegging en zuiver drinkwater. Soms kan het ook helpen om te laten zien dat die diensten ook een economische waarde vertegenwoordigen.

Stadslandbouw kan een rol spelen door mensen uit stedelijk gebied weer meer in contact met natuur te brengen en te laten ervaren dat zorg voor natuur bruikbare/eetbare producten oplevert, dat er weer meer connectie ontstaat tussen stad en ommeland (rurale gebied), dat het duurzaamheidsdenken kan stimuleren en sociale cohesie kan bevorderen.

3. Op welke aspecten zou je hier op korte en lange termijn verandering in willen zien?

Voor een meer duurzame wereld is het wenselijk dat effecten van maatregelen (infrastructuur, woningbouw, landbouw, beheer etc.) op natuur en ecosysteemdiensten volledig worden meegenomen in de besluitvorming. Het concept van kwantificering en waardering van Ecosysteemdiensten biedt daar een uitstekende basis voor. Gebruik maken van natuurlijke oplossingen (Nature based solutions) kunnen helpen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen en tegelijkertijd de impact op natuur te verkleinen en zelfs om natuur te ontwikkelen. Bijvoorbeeld klimaatmitigatie door aanleg van bos en natuur waardoor koolstof wordt vastgelegd, natuurlijke waterberging creëren waardoor overstromingen worden voorkomen, natuur voor recreatie waardoor mensen meer bewegen, minder stress beleven en gezonder blijven etc.

4. Welke voordelen bieden groendaken en -gevels ten opzichte van andere Nature Based Solutions in steden zoals parken en stedelijke tuinen volgens jou?

Parken, stadstuinen en groene daken zijn alle belangrijk in de stad. Ze vervullen ieder een eigen rol. Parken hebben veelal een grotere omvang dan groene daken en zijn belangrijk voor ecosysteemdiensten in de stad (recreatie, koeling, biodiversiteit). In een aantal functies zijn ze waarschijnlijk effectiever dan groene daken. Doordat ze openbaar zijn vervullen ze ook een belangrijke functie voor de stedeling die er terecht kan. Dat is anders bij groene daken die veelal op prive daken liggen. Deze zijn veelal niet toegankelijk of alleen voor de eigenaar. Groene daken kunnen wel een rol spelen in verminderen van de waterafvoer bij regenbuien, koeling van de woning, verlenging van de levensduur van het dak en voor de biodiversiteit. Veel van de effecten hangen echter af van het soort groen dak. Bij mos-sedum daken zijn die effecten minder groot dan bij kruidenrijke groene daken.

Groene daken zijn echter een goede aanvulling op het overige groen in de stad, en zijn zeker op plekken waar ander groen in de stad moeilijk te realiseren is, zeer waardevol.

5. Hoe zie je de toekomst hieromtrent?

Zoals hiervoor gezegd kunnen Groene daken ander groen en andere nature based solutions in de stad niet vervangen maar zijn ze een goede aanvulling op het overige groen in de stad. Ze zijn in die zin ook vergelijkbaar met stadslandbouw, die ook de landbouw buiten de stad niet kan vervangen, maar daar wel een goede aanvulling op is. Het is belangrijk in de stad om nature based solutions te blijven ontwikkelen om de leefbaarheid in de stad te waarborgen en de stedeling ook de voordelen van natuur voor welzijn en welvaart te laten ervaren zodat de natuur in en buiten de stad op waarde wordt geschat en mensen het belang inzien van het instandhouden en ontwikkelen van natuur en biodiversiteit.