Vincent Wolfs

Vincent wolfs is gespecialiseerd in stedelijke rivier modellering, statistische analyse, datamining en artificiële intelligentie technieken. Sinds 2016 is hij postdoctoraal onderzoeker met een focus op industrie gedreven onderzoek en valorisatie in de watermanagement sector. Samen met professor Patrick Willems is Vincent werkpakketleider in het BRIGAID-project (Horizon 2020), waarin ondersteuning wordt geboden aan innovaties die gericht zijn op klimaat adaptatie en waarin focus gelegd wordt op klimaat gedreven rampen zoals overstromingen, droogte en extreme weersomstandigheden. Hij is algemeen directeur en business developer van Sumaqua, een bedrijf dat focust op (storm)watermanagement en modellering. Het bedrijf ontwikkelde zich uit de onderzoeksgroep Hydraulica en Geotechniek van de KU Leuven.

Vincent Wolfs
1. Op welke manier kan je jouw werk of activiteiten relateren aan urban greening?  

Binnen ons onderzoek domein focussen we ons onder andere op het uitwerken van strategieën en oplossingen voor het opvangen van de impacts van klimaatverandering. Terwijl men vroeger vooral inzette op harde maatregelen, zoals de bouw van bufferbekkens of “grotere” rioleringen, wordt nu veel meer de kaart getrokken van groene en natuur gebaseerde oplossingen: wadi’s, infiltratiestroken of groendaken. Dat zijn win-win maatregelen: naast een impact op water, hebben zij ook een positief effect op bijvoorbeeld hittestress, biodiversiteit en de algemene omgevingskwaliteit. Deze maatregelen passen dus uitstekend binnen het concept van “urban greening”.

2. Wat zijn volgens u de sleutelfactoren voor een goede mens-natuur relatie? Op welke manier kan urban greening hier maximaal aan bijdragen?

Een sleutelfactor daarbij ligt mogelijks bij het creëren van draagvlak voor het voorzien van groene en groenblauwe maatregelen in de stedelijke omgeving. We horen vaak van steden en gemeenten dat klachten rond verhoogd onderhoud (bv. voor wadi’s, maar zelfs bladeren die van bomen vallen) leiden tot klachten van bewoners. Een andere sleutelfactor, en dan in bijzonder op macroschaal, is het ruimtelijk beleid.

Het creëren van blauwgroene linten, het vrijwaren van bebouwing van overstromingsgevoelige gebieden of gebieden die net een belangrijke infiltrerende werking/rol hebben, ed. vergt een doordacht ruimtelijk beleid.

3. Op welke aspecten zou je hier op korte en lange termijn verandering in willen zien?

Om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen is een versnelling in het urban greening nodig. De laatste jaren sneuvelden de hitterecords. In de toekomst krijgen we nog meer te maken met extremen, zowel op vlak van hitte, droogte als wateroverlast. Groene maatregelen in de stedelijke omgeving spelen een belangrijke rol in het kunnen opvangen van die extremen. Maar met de huidige implementatiesnelheid zullen we er niet in slagen om klimaatverandering op te vangen. Er is dus een versnelde uitrol nodig van blauwgroene maatregelen.

Naast de versnelde uitrol, zijn ook betere ontwerpen nodig op vlak van waterbeheer. Vaak zou men met kleine ingrepen een groter effect kunnen realiseren. Door bijvoorbeeld “slim” te ontharden kan de overgebleven verharding (die vaak noodzakelijk is) afwateren naar een ontharde groene zone, waar het water kan infiltreren. Op die manier krijg je een hefboom.

4. Welke voordelen bieden groendaken en -gevels ten opzichte van andere Nature Based Solutions in steden zoals parken en stedelijke tuinen volgens jou?

Groendaken hebben het voordeel dat je verharde daken, die er in overvloed zijn, nuttig inzet. Het vergt dus geen extra ruimtebeslag. Naast de begane grond en boomkruinen, wordt nog een nieuwe groene laag gecreëerd in de stad.

Als groendaken in een zeer dichte bebouwde omgeving gerealiseerd worden, kunnen ze ook een groot effect hebben op hittestress. Koertjes die vergroend worden met groendaken en –gevels worden koeler, wat een grote impact kan hebben op de temperatuur gebruikt voor ventilatie in gebouwen. Daarnaast creëer je met groendaken een extra ruimte voor recreatie.

5. Hoe zie je de toekomst hieromtrent?

Om klimaatverandering op te vangen, zullen we dus voluit de kaart moeten trekken van urban greening. Ik zie de toekomst hoopvol tegemoet: het is duidelijk dat meer en meer mensen zich bewust zijn van de uitdagingen rond klimaatverandering, de voordelen van meer groen, en de eigen verantwoordelijkheid die ieder hierin draagt. Maar er is nog veel werk voor de boeg…

©Frederik Beyens- inteligent groendak