Markt-gebaseerde waarderingsmethoden

Marktprijs-gebaseerde methoden

Deze methoden wordt vooral toegepast voor het waarderen van producerende diensten
die via de markt worden verhandeld bv. brandhout, voedselgewassen, veevoer en energiegewassen.
Marktprijzen kunnen informatie geven over de individuele voorkeuren en de betalingsbereidheden van mensen die toegang hebben tot de markt. Als er dus betrouwbare, up-to-date marktinformatie beschikbaar is (verkoop- en kostprijzen, volumes), is deze methode vrij eenvoudig in vergelijking met de andere methoden. Er moet wel gecorrigeerd worden voor eventuele financiële beleidsinstrumenten zoals bv. subsidies of heffingen omdat deze een marktverstorend effect hebben.

Vervangingskostenmethode

Dit is de hoeveelheid geld er nodig is om een ESD te vervangen door een technologisch equivalent.
Voorbeeld 1: De kost van stormwatermanagement infrastructuur (afvoerputten, rioleringen, wachtbekkens, …) om de waterretentie van de bodem te vervangen

Voorbeeld 2: De kost van de aanleg van zeedijken en zandduinen die de kuststeden beschermen tegen wind en water ter vervanging duinvegetatie, koraalriffen of mangrovebossen die bescherming bieden tegen stormeffecten.

Voorbeeld 3: De kost van een waterzuiveringsinstallatie die de natuurlijke waterzuivering door veengebieden en andere natte ecosystemen kan vervangen

Deze kost is niet enkel de kost van het vervangen van de ESD. De betalingsbereidheid die mensen voor de ESD hebben moet ook in rekening worden gebracht. Om een juiste vergelijking te kunnen maken moeten we weten hoeveel voordeel de ESD voortbrengt en dit moet vergeleken worden met de door de mens ontwikkelde technologische oplossing die dezelfde hoeveelheid en kwaliteit kan leveren. Om de berekening zo realistisch mogelijk te maken moeten volgende voorwaarden voldaan zijn:

  1. Van alle mogelijke technologische oplossingen wordt de goedkoopste gekozen om te vergelijken met de ESD.
  2. De betalingsbereidheid van de mens voor deze technologie moet gekend zijn.

De maximale betalingsbereidheid (dit is de waarde die de ESD werkelijk heeft) is onmogelijk te bepalen, hoeveel mensen bereid zijn te betalen voor de technologie is in deze context dus de beste benadering. Dit bedrag kunnen we dan gebruiken om de waarde in te schatten van de ESD, ook al zal dit altijd een onderschatting zijn van de echte waarde.
Als er geen betalingsbereidheid is bij de mensen dan betekend dit dat de kosten voor de technologie groter zijn dan de waarde die mensen aan de ESD hechten. De betalingsbereidheid wordt dus gebruikt om te vergelijken met de gebruikskost van de gekozen technologie en moet dus groter of gelijk zijn aan de gebruikskost.

Deze methode is enkel toepasbaar op ESD waarvan er technieken op de markt zijn die deze bijdrage kunnen vervangen.

Vermeden kostenmethode

In deze benadering wordt er bepaald wat de veroorzaakte kosten zijn van schade die optreedt als de ESD er niet meer zou zijn. Met andere woorden: welke kosten worden er vermeden door de ESD in stand te houden. Om dit te kunnen berekenen moeten alle parameters die eigendomsschade kunnen beïnvloeden in rekening worden gebracht. We leggen dit uit aan de hand van het koraalrif-voorbeeld.
Belangrijke parameters die gekend moeten zijn: storm/orkaan frequentie van de regio, golfenergie, geomorfologie, geologie, aanwezige beschermende structuren (dijken, golfbrekers, …), dimensies en locatie van de koraalriffen, aanwezige vegetatie in het gebied (duinen, mangrovebossen), helling van het gebied, mogelijke eigendomsschade, enz.

Als we berekenen wat de relatieve bescherming door koraalriffen van verschillende grote is en hoe dit eigendomsschade beïnvloedt, kunnen we het verschil in eigendomsschade bepalen. Dit is de geschatte waarde voor de bescherming die door koraalriffen gegeven wordt aan kuststeden.

Productiefunctiemethoden

In deze methode wordt de bijdrage van de ene ESD aan de andere geraamd, het gaat dan meestal om fysieke effecten die gewaardeerd kunnen worden op basis van de marktprijzen van de verkochte ESD of het verkochte product.

Voorbeeld 1: e invloed van natuurlijke pestbestrijders (Bv. vleermuizen, lieveheersbeestjes, … ) op landbouwopbrengsten. Door te berekenen hoeveel pestinsecten worden opgegeten die bijgevolg geen schade kunnen toebrengen aan waardevolle gewassen kan er berekend worden wat de ESD-waarde is die deze dieren leveren. Data-beschikbaarheid over beide groepen organisme is hier essentieel om alle parameters in rekening te kunnen brengen.

Mitigatiekostenmethode

Hier berekent men de kosten die nodig zijn om de effecten van het wegvallen van een ESD te verzachten.

Herstelkostenmethode

Hier berekent men de kosten die nodig zijn om het aanbod van een ESD te herstellen tot op het oorspronkelijke niveau.